خیابان های درون شهری

شبکه‌های ارتباطی درون شهری سیستمهای متفاوتی را دارا می باشند که از آن میان می توان به چهار سیستم اصلی شعاعی، شطرنجی، حلقوی و ارگانیک اشاره کرد. سیستم شعاعی در این نوع سیستم، خیابانها از یک هسته مرکزی منشعب می شوند و توسعه آن با ادامه دادن خیابانها و یا ادامه مطلب…